Arabic English Turkish

Anadolu Federasyonu Tüzüğü

Federasyon Adı ve Merkezi
Madde 1- Federasyonun Adı: “Anadolu Eğitim Kültür Çevre ve Sosyal Hizmet Federasyonu”dur.

Federasyonun merkezi İstanbul’dur.
Federasyonun Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı
Madde 2- Federasyon ve üye dernekler; sosyal, kültürel, sanatsal, eğitim, bilgilendirme, araştırma, tanıtım, spor, sosyal hizmet, teknoloji, turizm, tarım, insan hakları, inanç, medya, çevre koruma alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet göstermek amacı ile kurulmuştur.
1. Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Biçimleri
1) Anadolu Eğitim Kültür Çevre ve Sosyal Hizmet Federasyonu, kendini, Türkiye ve dünyada, nerede ve hangi inançta olursa olsun, mazlum ve mağdur insanlık ailesinin vicdanını ve yeteneklerini temsil eden STK gücünün önemli bir parçası olarak tanımlar. Özgün modeli ve ürettiği çıktıları ile umut kaynağı olmayı, ulusal ve küresel etki üretmeyi, sözü ve görüşü değerli görülen dünya STK platformunun önemli bir bileşeni olmayı hedefler.
2) Anadolu Eğitim Kültür Çevre ve Sosyal Hizmet Federasyonu, içerisinde bulunduğu toplumun bir parçasıdır. Federasyon, toplum ile kendisi arasındaki ilişkiyi, toplumsal fayda (kamu hizmeti vermek) sağlamak olarak tarif eder.
3) Anadolu Eğitim Kültür Çevre ve Sosyal Hizmet Federasyonu; Türkiye’de, faaliyet gösterdiği ülkelerde ve dünyada iyiliği artırma, yeterli insani yaşam şartları, toplumsal eşitlik ile gelişmiş hukuki ve yasal ortamın sağlanması çabalarına katkı verir.
4) Anadolu Eğitim Kültür Çevre ve Sosyal Hizmet Federasyonu, insanı değerli ve anlamlı gören bir anlayıştan beslenir. Bu sebeple hangi millet, inanç, mezhep, meşrep, görüş ve ekolden olursa olsun temelde her insanı biricik ve değerli bilerek hareket eder. İnsanın yegâne yaşam alanı olan yeryüzünün her köşesinde her insanın temel hak ve hürriyetlerinin garanti altında olmasını yüksek bir inançla savunur.
5) Anadolu Eğitim Kültür Çevre ve Sosyal Hizmet Federasyonu, toplumumuzu besleyen, kadim geleneğimiz içerisinde muhafaza edilerek bizlere tevarüs eden ahlaki, sosyal ve kültürel değerlerimiz ile bunlardan beslenen pratiklerimize bir bütün olarak sahip çıkıp geliştirmeyi; bu değerleri farklı toplum katmanlarında da değerli kılmayı, yaymayı ve sonraki nesillere miras bırakmayı görev bilir.
6) Anadolu Eğitim Kültür Çevre ve Sosyal Hizmet Federasyonu, mükemmel bir yaradılışla var edildiğini kabul ettiği insanın, fıtratına aykırı teknolojik, psikolojik, cinsel ve genetik müdahalelere ve insan türünü tehlikeye sokacak nitelikteki girişimlere karşıdır.
7) Anadolu Eğitim Kültür Çevre ve Sosyal Hizmet Federasyonu, fırsatlardan yararlanmak ve insana ve doğaya yönelik tehditlerle baş etmek konusunda araştırmalar yapılmasını, tedbirler geliştirilmesini, politikalar üretilmesini, iş birliği yapılmasını destekler.
8) Anadolu Eğitim Kültür Çevre ve Sosyal Hizmet Federasyonu, bağlı STK’lar adına stratejik düzeyde amaç, hedef, faaliyet ve uygulamalar geliştirir, planlar, uygular, uygulatır ve koordine eder. Yine stratejik düzeyde yönetim organları oluşturarak faaliyet yürütür, üye STK’ları ortak vizyon ve amaçlar, değerler, ilkeler, politikalar ve çalışma yöntemleri etrafında bir araya getirir.
9) Üye dernekler adına ulusal ve uluslararası düzeyde ilişkiler kurar, yürütür ve koordine eder.
10) Üye dernekler adına devlet organları ve kamu kurumları ile ulusal ve uluslararası çapta faaliyet gösteren kuruluşlarla ilişkileri kurar, yürütür ve koordine eder.
11) Üye derneklerin yönetsel, organizasyonel ve kurumsal yeteneklerinin geliştirilmesini destekler, bu konuda genel politikalar, uygulamalar belirler, geliştirir, standartlar oluşturur ve uygulanmasını sağlar.
12) Dernekler arası koordinasyonu, iş birliğini, dayanışma ve yardımlaşma düzeyini artıracak usul, yöntem ve uygulamalar geliştirir, önerir, uygulanmasını sağlar.
13) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
14) Gerekli izinleri almak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
15) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurmak ve işletmek,
16) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
17) Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
18) Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
19) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak, gerekli izin alınarak federasyonların kurabileceği tesisleri kurmak,
20) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki konfederasyonlara veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, sandık kurmak,
21) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
22) Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
23) Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
24) Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.
2. Federasyonun Kurucusu Olan Dernekler
1) İstanbul – Anadolu Öğrenci Derneği
2) Gaziantep – Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi
3) Reyhanlı – Ufuk Eğitim Derneği
4) Adana – Ülfet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği
5) Çorum – Gül Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği
6) İstanbul – Anadolu Kadın ve Aile Derneği
7) Gaziantep – Bülbülzade Eğitim Sosyal Sağlık Kültür Spor Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
8) Malatya – Eksen Eğitim Kültür Sanat Derneği
9) Kayseri – İlim Hikmet Kültür ve Dayanışma Derneği
10) İstanbul – Yeryüzü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
3. Federasyonun Faaliyet Alanı Federasyon; eğitim, kültür, çevre ve sosyal hizmet alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir. Federasyonun Örgütlenme Modeli ve Organları
Madde 3-
1. Federasyon Örgütlenme Modeli
Anadolu Eğitim Kültür Çevre ve Sosyal Hizmet Federasyonu,
1) Genel Merkez (GM)
2) Yurt İçi Temsilcilikler
3) Yurt Dışı Temsilcilikler biçiminde örgütlenir.
2. Federasyonun Resmî Organları Anadolu Eğitim Kültür Çevre ve Sosyal Hizmet Federasyonu’nun yurt içi ve yurt dışında faaliyet yürütecek resmî organları aşağıdaki gibidir:
a. Yurt İçi Resmî Organları
1) Genel Kurul (GK)
2) Yönetim Kurulu (YK)
3) Denetim Kurulu (DNTK)
4) Disiplin Kurulu (DSPK) Genel Merkez Teşkilatı (Organizasyon Yapısı)
1) Genel İdare Komisyonu (GİK)
2) Genel Sekreterlik (GS)
3) Genel Merkez Yönetim Birimleri (dönemsel önceliklere göre teşkil edilir) (GMYB)
4) Temsilcilik Teşkilatı (Organizasyon Yapısı)
5) Temsilci Dernek (TD)
6) Bölge/İl/İlçe Temsilcisi (T) b. Yurt Dışı Resmî Organları
1) Yurt Dışı Temsilcilik Teşkilatı (Organizasyon)
2) Yurt Dışı Temsilci STK (NGO)
3) Yurt Dışı Temsilci Federasyon Organlarının Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 4-
1. Federasyon Organlarının Teşkili
a. Genel Kurul ve Delegelerinin Teşkili (GK)
1) Federasyonun en yetkili karar organı olan Genel Kurul, üye derneklerin Genel Kurullarında seçilen delegelerden oluşur.
2) Kurucu üye dernekler, en az üç delegeyle temsil edilir.
3) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asıl üyeleri, Genel Kurul’un delegeleridir.
4) Seçilmiş delegeler; üye derneklerin Genel Kurulları tarafından üyeleri arasından seçilir. Üye derneklerin Federasyon Genel Kurulunun gerçekleşeceği aydan önceki ayın son günü itibariyle Genel Merkeze bildirmiş olduğu kayıtlı toplam üye sayısını esas alarak,
a) Her üye dernek, en az üç delege ile temsil edilir. Buna ek olarak her yirmi beş üye için fazladan bir delege ile temsil edilir.
b) Delege hesaplamalarında yirmi beşi tamamlamayan üye sayıları dikkate alınmaz.
b. Denetim Kurulu ve Teşkili (DNTK) Denetim Kurulu; Genel Kurul tarafından Federasyon üyeleri arasından seçilen üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler, kendi aralarından bir Başkan seçerler. Toplantılara Denetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Asıl üyeliklerden herhangi birinin boşalması halinde yedek üyeler, seçilme sıralarına göre asıl üyeliğe getirilir.
c. Disiplin Kurulu ve Teşkili (DSPK) Disiplin Kurulu; Genel Kurul tarafından Federasyon üyeleri arasından seçilen üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler, kendi aralarından bir Başkan seçerler. Toplantılara Disiplin Kurulu Başkanı başkanlık eder. Asıl üyeliklerden herhangi birinin boşalması halinde yedek üyeler, seçilme sıralarına göre asıl üyeliğe getirilir.
d. Yönetim Kurulu ve Teşkili (YK)
1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul delegeleri tarafından Federasyon üyeleri arasından, üç yıl için görev yapmak üzere seçilen yirmi beş üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.
2) Yönetim Kurulu, Genel Kurul yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde toplanarak Genel Başkanı belirler.
3) Yönetim Kurulu 2 (iki) ayda bir, yılda 6 (altı) defa rutin olarak ya da karar almak suretiyle gerekli gördüğü aralıklarla olağan; Genel Başkanın veya Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.
4) Yönetim Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğunun hazır bulunması ile genel merkezde toplanır. Genel merkez dışında yapılacak toplantı için önceden Yönetim Kurulu kararı gerekir.
5) Yönetim Kurulu’nda kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
6) Özürsüz olarak üst üste üç defa toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.
7) Çekilmiş sayılma ve istifa gibi nedenlerle boşalan Yönetim Kurulu asıl üyelerinin yerlerine, Genel Kurul seçilme sıralarına göre, yedek üyelerden sırası gelen, asıl üye olarak görev yapmak üzere davet edilir.
8) Genel Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinden gerekli gördüğü kadarını genel başkan yardımcısı olarak belirleyip Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Genel başkan yardımcısı sayısında Genel Başkan muhayyer olmakla birlikte;
a) Mali İşler,
b) Teşkilat İşleri,
c) İnsan Kıymetleri,
d) İletişim ve Tanıtım İşlerinden sorumlu genel başkan yardımcılıkları her dönemde mutlaka ihdas edilir.
e. Genel Başkan’ın Seçimi (GB) Federasyona başkanlık edecek Genel Başkan’ı; Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde toplanarak belirler.
f. Genel Merkez Yardımcı Organlarının Teşkili (GMYO)
1) Genel Başkan’ın teklifi ve Yönetim Kurulu üyelerinin onayı ile; uzmanlar kurulu, danışma kurulları, çalışma grupları vb. kurulabilir. Bu kurullar veya gruplar; nasıl çalışacağını, görev ve yetkilerinin ne olacağını belirleyen kurul/çalışma grubu oluşum ve çalışma yönergesi hazırlanıp Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra, yasalar ve federasyon tüzüğüne uygun olarak, çalışmalarını yapabilir.
2) Genel Başkan, Yönetim Kurulu’nun da onayı ile gereken uzmanlık ve yetkinliklere sahip danışmanlar ile çalışabilir.
3) Merkezi koordinasyon gerektiren kadın, genç, öğrenci, engelli, iş adamı ve esnafa yönelik çalışmaları ve yardımlaşma organizasyonlarını koordine etmek ve bu dallarda faaliyet yürütmek üzere, Federasyon Yönetim Kurulu ve tüm üyeler adına görev yapmak üzere bazı derneklere, genel merkez yardımcı organı statüsü verilebilir. Genel merkez yardımcı organı statüsü verilen üye dernekler, tam bir anlayış, yönetim ve koordinasyon birliği içinde çalışmakla yükümlü olurlar. Bu alanlarda kendi başlarına ayrı faaliyet yürütemez, birim kuramazlar. Bu alanlardaki faaliyetlerde tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalışmak zorundadırlar.
g. Genel Sekreterliğin Teşkili (GS) Federasyonun tüm idari işlerini yürütecek olan Genel Sekreter, Genel Başkan’ın önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararıyla atanır. Genel Sekreter’in atanabilmesi için Yönetim Kurulu üyeleri dışından görevi hakkıyla yürütebilecek ehliyet ve liyakatte biri olması, Genel Başkan tarafından önerilmesi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gerekir. Genel Sekreter, ataması yapıldığı andan itibaren oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu’na katılabilir, ancak Genel İdare Komisyonu’nda oy hakkı olur. Genel Sekreter ile Genel Merkez Yönetim ve Koordinasyon Birimlerinin tümü, Federasyon Genel Sekreterliğini teşkil eder. Üye derneklerin sekretaryaları, Federasyon genel sekreterliğinin parçasıdır. Dernek genel sekreterliği birimleri; Genel Sekreter, genel merkez yönetim ve koordinasyon birimleri ile tam bir yönetim bütünlüğü, anlayış birliği ve uyum içinde çalışır.
h. Genel Merkez Yönetim ve Koordinasyon Birimlerinin Teşkili (GMYKB) Genel merkezde Federasyonun tüm iş ve işlemlerini yürütmek üzere Genel Sekreter emrinde gerektiği kadar yönetim ve koordinasyon birimi kurulabilir. Bu birimler oluşturulurken; varoluş misyonunu, kurumsal vizyonu, stratejik amaç ve hedefleri yerine getirmeye yetecek miktarda ve uygunlukta olması gerektiği göz önünde bulundurulur. Bu anlamda
1. Mali işler,
2. Teşkilat işleri,
3. İnsan kıymetleri,
4. İletişim ve tanıtım birimleri, her dönemde zorunlu olarak ihdas edilmesi gereken birimlerdir. Diğer birimler ise dönemsel amaç, hedef ve önceliklere göre gerekli içerikte Genel Sekreter’in teklifi ile Genel Başkan’ın görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararıyla kurulabilir ya da kaldırılabilir.
2. Genel İdare Komisyonunun Teşkili ve Görev Dağılımının Belirlenmesi (GİK)
1) Genel Başkan, Genel İdare Komisyonu üyelerini ve genel başkan yardımcılıkları dahil görevlerini, genel başkanlığa seçildiğinden itibaren en geç 30 gün içinde hazırlayarak Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
2) Genel Sekreter, Genel İdare Komisyonu’nun üyesidir.
3) Genel İdare Komisyonu üyelerinin en az %50’si, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Diğer %50’si, Genel Başkan’ın uygun göreceği yetkinlikteki kişilerden oluşabilir. Bunlar için Federasyon organlarında üye olma şartı aranmaz.
4) Genel Başkan tarafından belirlenen Genel İdare Komisyonu listesinin tamamı, görev dağılımları ile birlikte Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu, Genel İdare Komisyonu’na önerilenler içerisinden uygun görmediği kişiler yerine öneriyi getiren Genel Başkan’dan başkalarının belirlenmesini oy çokluğuyla talep edebilir. Yönetim Kurulu’ndan onay alan liste, Genel İdare Komisyonu olarak görev icra eder.
5) Genel İdare Komisyonu’na Genel Başkan başkanlık eder.
6) Genel İdare Komisyonu üyeleri, sorumlu oldukları alandan, Sorumlu Başkan-Birim Başkanı olarak anılır. Bu haliyle Genel İdare Komisyonu, Genel Sekreter hariç olmak üzere, aynı zamanda Federasyon’un birim başkanları kuruludur.
7) Federasyon Genel Sekreteri, Genel İdare Komisyonu’nun oy hakkı olan üyesidir.
8) Federasyon’un yıllık faaliyet ve icraatlarını stratejik düzeyde değerlendirmek, istişare etmek ve yönetim koordinasyonu etkinliğini sağlamak üzere; Genel İdare Komisyonu üyeleri ile Federasyon üyesi tüm dernek başkanları ve temsilcileri, yılda en az bir kez toplanan Genel İdare Komisyonu’nu (GİK) teşkil eder.
3. Federasyon Organlarının Görev ve Yetkileri
a. Genel Kurul’un Çalışma Şekli, Yetki ve Görevleri
1) Genel Kurul Toplantıları Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
a) Olağan Genel Kurul, 3 (üç) yılda bir ağustos ayında Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile toplanır.
b) Olağanüstü Genel Kurul;
i) Federasyon Yönetim Kurulu’nun kararı ile,
ii) Son yapılan Genel Kurul toplantısında delege olanların en az 1/5’inin yaptığı yazılı müracaat üzerine,
iii) Federasyon Yönetim Kurulu asıl üye sayısının, salt çoğunluğun altına düşmesi halinde olağanüstü toplanır.
2) Genel Kurul’un Toplantıya Çağrılması Çağrı usulü: Yönetim Kurulu, Federasyon tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üye dernek delegelerinin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan delegeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya Federasyon’un internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle Federasyon’a üye dernekler aracılığıyla toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
3) Toplantı Yeter Sayısı Genel Kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğunun hazır bulunmasıyla toplanır. Ancak tüzük değişikliği ve Federasyon’un feshinin de görüşüleceği toplantı, delege sayısının üçte ikisinin katılımıyla yapılabilir. İlk toplantıda yeter sayı bulunamamışsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.
4) Toplantının Yapılış Usulü
a) Genel Kurul toplantısı, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde toplanır.
b) Delegeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adlarının hizasını imzalayarak toplantı salonuna girerler.
c) Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurul’a katılma hakkı bulunmayanlar, toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve misafirler, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilir.
d) Çoğunluk sağlanırsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Genel Başkan veya yardımcısı, bunlar bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
e) Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı seçilir.
5) Genel Kurul Başkanlık Divanı ve Görevleri
a) Divan Kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden oluşur. Ayrıca Genel Kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi seçilir. Divan Kurulu’nun seçimi, üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan Kurulu başkan ve üyelerinin Genel Kurul üyesi olması zorunludur.
b) Divan Kurulu, yasalar ve bu tüzük hükümleri çerçevesinde ve gündem maddelerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.
c) Divan Kurulu oluştuktan sonra Genel Kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, Divan Kurulu tarafından karara bağlanır.
d) Divan Kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için Genel Kurul’a başvurabilir. Genel Kurul’un oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.
6) Genel Kurul Gündemi
a) Genel Kurul gündemi, Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve toplantı tarihinden en az on beş gün önce Federasyon’un internet sitesinde üyelere duyurulur.
b) Genel Kurul gündeminde; açılış, Divan Kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarının görüşülerek kabulü ile Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi, yeni döneme ait bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.
c) Katılanların 1/10’u Genel Kurul üyesinin imzasıyla tüzüğe aykırı olmayan ve gündeme ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve bu öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.
7) Oy Hakkı Delegeler toplantıya bizzat katılır. Her delegenin bir oy hakkı vardır. Delegelerin Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda Divan Kurulu’na kimliklerini göstermeleri ve hazirun cetvelindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Delegeler, kendilerini ilgilendiren bir konunun görüşülmesinde oy kullanamazlar.
8) Genel Kurul’un Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile; diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile yapılabilir. Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları, delegeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra Başkan adaylarının birer gözlemcisi nezaretinde Divan Kurulu tarafından açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve Federasyon’un feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Genel Kurul’da alınan kararlar, toplantıda hazır bulunmayan üyeler için de geçerlidir.
9) Genel Kurul Oturumu ve Görüşmeler
a) Divan Kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra Divan başkanı, ilanda yer alan gündemi Genel Kurul’a açıklar, oylamaya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçer.
b) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurullarının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.
c) Konuşma süresi, Genel Kurul’a katılan delegelerin yazılı isteği üzerine yapılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.
d) Genel Kurul’da delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu sözcüleri cevaplamakla yükümlüdür.
e) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konuyla ilgili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açılamaz.
f) Genel Kurul’da görüşme yeterliliği, bütçe ve tüzük değişiklikleriyle ilgili tekliflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.
g) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşüncesini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardımcısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.
10) Seçim İşleri
a) Federasyon, Genel Kurul delegelerinin teklif yazılarını Divan başkanlığına iletir. Genel Kurul’a katılan delegelerin en az %25’inin imzasını alan Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üye aday listesi, Divan Kurulu’na yazılı olarak teslim edilir.
b) Oylamada, önerilen kurul listelerindeki isimler ayrı ayrı oylanır.
c) Kurullara münferit olarak aday olunmaz.
d) Divan başkanı, istekleri halinde Genel Kurul üyelerine Genel Kurul’a hitap etmeleri için ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Konuşma süresi Divan Kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.
e) Divan başkanı, kendisine teslim edilen aday listelerini başvuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.
f) Seçimler gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel Kurul delegeleri, Genel Kurul listesindeki sıralarına göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır.
g) Oy pusulalarının, oy kullanılacak kabinlerde, oylama başlamadan, Divan Kurulu tarafından hazır edilmesi sağlanır. Delege, öncelikle hangi aday listesine oy vermek istiyorsa kabindeki “evet” mührünü o listeye basar. Sonra da seçimini gösteren ve mühürlediği listede yer alan, ancak Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyesi olarak seçmek istemediği kişinin isminin üzerini çizerek ve kendisinin eklemek istediği isimleri de yanındaki boş kutucuğa kendi el yazısıyla ekleyerek liste kağıdını zarfa koyup sandığa atar. Genel Kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Zarf üzerine isim yazılmaz ya da herhangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez.
h) Genel Kurul’a katılan tüm delegelerin oylarını kullanmasından veya oy kullanma süresinin sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar, Divan başkanının denetim ve gözetiminde aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan delege sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve oy sayısı, delege sayısından fazlaysa seçim yenilenir.
i) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması durumunda, bunlardan üzerinde aday isimleri işaretlenmiş olan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.
j) Seçimde en yüksek oyu alan adaylar, o sıradan asıl ya da yedek üye olarak seçilmiş sayılır. Oyları eşit çıkan adaylar, isim harf sırasına göre sıralanarak sıraya göre seçilmiş sayılır.
k) Divan başkanı, adayların aldığı oy sayısına göre seçim sonuçlarını sıralayarak bir tutanağa bağlar ve Genel Kurul üyelerine açıklar.
l) Genel Kurul toplantı tutanakları Divan Kurulu tarafından tutulur ve toplantı tutanaklarının her bir sayfası, toplantı sonunda Divan başkanı ile Divan Kurulu üyeleri tarafından birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesinden ve karara bağlanmasından sonra Divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.
m) Tutanaklar, Genel Kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içerisinde Federasyon’a teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Sekreterlik gözlemcisine verilir. Federasyon’a teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz saat içerisinde Federasyon’un resmî internet sitesinde yayınlanır.
11) Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri
a) 3 yıllık süre için Federasyon organlarının seçilmesi,
b) Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ile bilanço ve gelir-gider hesaplarını incelemek, inceleme sonucuna göre Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun aklanmalarına karar almak veya sorumlular hakkında karar almak.
d) Federasyon bütçesini inceleyip onaylamak.
e) Gündeme alınması veya çıkarılması istenen konular hakkında karar vermek, giriş ve yıllık üyelik aidatını belirlemek.
f) Konfederasyona katılmaya, ayrılmaya veya yeni bir konfederasyon kurmaya ve kurulacak bu konfederasyonda kurucu üye olmaya karar vermek.
g) Federasyon’un feshine karar vermek.
h) Gerektiğinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini görevden uzaklaştırmak ve sorumlulukları görülenler hakkında yasal kovuşturma için karar almak.
i) Genel Kurul’a yansıtılan yakınma ve dilekleri incelemek.
j) Yönetim Kurulu’nca Federasyon çalışmaları için hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak.
k) Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak.
l) Genel Kurul, Federasyon’un diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
m) Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Federasyon’un en yetkili organı olarak Federasyon’un diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
n) Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, Federasyon organlarını seçer ve Federasyon’un diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Genel Kurul, Federasyon’un diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
b. Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri Denetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:
1) Federasyon’un hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az yılda bir defa denetlemek ve eksik veya yanlış hususları Yönetim Kurulu’na bildirmek,
2) Dönem içindeki Federasyon hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkında görüşlerini bir raporla Genel Kurul’a sunmak,
3) Davet edilmeleri halinde Yönetim Kurulu’nun mali işlerle ilgili toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak,
4) Tüzükte ve Federasyonlar mevzuatında gösterilen diğer görevleri yapmak.
5) Federasyonda Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. c. Disiplin Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
1) Görev ve Yetkiler Disiplin Kurulu, Federasyon tüzüğüne, amaçlarına, Federasyon’un uymak zorunda olduğu ahlaki ilkelere aykırı davranış ve tutumda bulunan, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı fiil ve davranışlar sergileyen üyelerden, Yönetim Kurulu’nca Disiplin Kurulu’na sevki uygun görülenlerin durumlarını inceleyerek, aşağıdaki cezalardan birinin verilmesi için görüşünü Yönetim Kurulu’na bildirir.
a) Uyarı cezası
b) Kınama cezası
c) Hak mahrumiyeti
d) Üyelikten sürekli olarak çıkarma
2) Disiplin Kurulu’na Sevk Nedenleri
a) Federasyon tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak.
b) Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararına uymamak.
c) Federasyon içinde veya dışında federasyon amaçları aleyhine yıkıcı söz ve davranışlarda bulunmak.
d) Ahlaki ilkelere aykırı hareketlerde bulunmak.
e) Yönetim Kurulu kararlarına uymamak.
3) Disiplin Kurulu ve Çalışma Usulü
a) Disiplin Kurulu, işbu Tüzükte belirlenmiş genel usul ve esaslara göre görev yapar, toplanır ve karar tavsiyesinde bulunur. Disiplin Kurulu toplandığı konuda, kendi üyelerinden bir veya birkaçını Soruşturmacı olarak atar.
b) Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu’nun talebi veya Yönetim Kurulu eliyle ulaştırılan ya da üyeler tarafından doğrudan doğruya Disiplin Kurulu’na yapılan yazılı şikâyet başvurusu üzerine soruşturmaya başlar.
c) Soruşturmacı ve gerek görüldüğünde Disiplin Kurulu; ilgilileri, varsa tanıkları davet ederek dinler. Gerekli gördüğü belgeleri taraflardan ve Federasyon’un yetkili teşkilatından talep ederek inceler. Disiplin Kurulu ve atadığı Soruşturmacı, celbi gereken her türlü evrakı Disiplin Kurulu Başkanı veya Sekreterliği vasıtasıyla ilgili yerlerden isteyebilir. Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya verilecek kesin süre içinde yazılı savunma da göndermeyen üye hakkındaki şikâyet, başkaca bir işleme gerek görülmeden mevcut delillere göre değerlendirilir. İşbu madde içeriğinde yer alan usuller, disiplin soruşturmasına konu üyelerin Federasyon’a bildirdiği adresi veya e-posta adresi üzerinden yapılır.
d) Soruşturmacı, ilgili soruşturmanın tamamlanmasından sonra en geç on beş gün içinde şikâyet konusu hakkındaki gerekçeli görüşünü yazılı olarak Disiplin Kurulu’na sunar.
e) Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden olayın aynı zamanda yargıya da intikal etmiş olması halinde, disiplin cezasına karar vermek için yargı sürecini beklemek zorunda değildir.
4) Disiplin İşlemleri
a) Disiplin Kurulu, üye derneklerin delegelerine disiplin cezası verme konusunda Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunur.
b) Disiplin Kurulu; Genel Kurul delegeleri, Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri hakkında disiplin cezası verme konusunda tavsiyede bulunur.
c) Disiplin Kurulu üyeleri, kendileri hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin toplantılara katılamaz ve bu toplantılarda oy kullanamaz.
5) Disiplin İşlerinde Süreler
a) Üyelikten çıkarılma veya hak mahrumiyeti cezası verilmesini gerektiren hallerde, fiilin ve failinin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay ve her halde fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde şikâyet veya talep suretiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmeyen kimse hakkında disiplin soruşturması yapılamaz.
b) Disiplin cezası vermeye yetkili Yönetim Kurulu, kendisine intikal eden talep veya şikâyet üzerine, en geç iki ay içinde disiplin soruşturmasına başlamak zorundadır. Disiplin soruşturması en geç dört ay içinde sonuçlandırılır. Anılan sürelere uyulmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.
c) Yönetim Kurulu kararları, verildikleri tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.
6) Disiplin Cezasına İtiraz
a) Disiplin tavsiye kararı sonucu Yönetim Kurulu tarafından disiplin cezası alan üye dernek ve/veya delege, kararın tebliğinden itibaren ilk Genel Kurul’a kadar Yönetim Kurulu’na yazılı olarak itiraz edebilir. İlgili itirazlar, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında görüşülür ve karara bağlanır.
b) İtirazın ulaşması üzerine Yönetim Kurulu, itiraz hakkında görüşünü yazılı olarak hazırlar ve karara bağlar.
7) Disiplin Kararına İtiraz İtirazlar, Yönetim Kurulu’na ya da Genel Kurul’a yazılı olarak yapılır. Disiplin kararlarına karşı Yönetim Kurulu’na itiraz etmeyenler veya süresinde itiraz etmeyenler de Genel Kurul’da itiraz edebilir. Genel Kurul, itirazları ilk toplantısında karara bağlar.
8) Disiplin Kurulu’nun Doğrudan Çalışması Disiplin Kurulu, üye dernek üyeleri ile ilgili disiplin işlerini doğrudan yürütür.
9) Disiplin Cezaları
a) Uygulanabilecek disiplin cezaları şunlardır:
i) Uyarı: Üye hakkında hak mahrumiyeti cezası verilmesini gerektiren türden daha hafif bir disiplin ihlali halinde, kişinin eylem ve davranışlarında daha dikkatli olmasının kendisine yazılı olarak bildirilmesidir.
ii) Kınama: Kişi hakkında hak mahrumiyeti cezası verilmesini gerektiren türden daha hafif bir disiplin ihlali halinde, kişiye eylem ve davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin kendisine yazılı olarak bildirilmesidir.
iii) Hak Mahrumiyeti: İki yıla kadar verilir. Yazılı olarak bildirilir. Ceza verilen kişi, ceza süresi boyunca Federasyon’un hiçbir faaliyetine katılamaz.
iv) Üyelikten Çıkarma: Üyelikten çıkarma cezası yazılı olarak bildirilir ve üyenin kaydı silinir.
v) Hak mahrumiyeti cezasına ilişkin kararın infazından sonraki bir yıl içinde ilgilinin hak mahrumiyeti cezasını gerektiren yeni bir eylemde bulunması veya aynı üye hakkında değişik kerelerde ve toplamda kırk sekiz ay hak mahrumiyeti cezasına hükmedilmesi halinde ilgili hakkında üyelikten çıkarma cezası uygulanır.
10) Disiplin Cezası Gerektiren Fiiller
a) Uyarı ve kınama disiplin cezası verilebilecek fiiller şunlardır:
i) Topluluk huzurunu bozmak
ii) Federasyon dahilinde veya haricinde canlılara kötü davranmak
iii) Federasyon’un temsiline uymamak
iv) Federasyon’un malını uygun kullanmamak
v) Federasyon işlerini aksatmak b) Hak mahrumiyeti cezası verilebilecek fiiller şunlardır:
i) Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile yetkili kurullarca alınan kararlara kasten uyulmaması, genel ilke ve prensiplere uyulmaması, kendisini bağlayan kurullarda alınmış çoğunluk kararlarına uyulmaması veya bu kararların yerine getirilmemesi veya savsaklanması veya ihlal edilmesi
ii) Üyeler arasındaki birlik ve dayanışma ile bağdaşmayan hareketlerde bulunulması
iii) Kendisine verilmiş olan görevin kasten yapılmaması, savsaklanması veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uyulmaması
iv) Federasyon düzenine uyulmaması
v) Basın ve yayın yolu ile olmamak kaydı ile eleştiri sınırları dışında sözlü veya yazılı açıklamalar yoluyla Federasyon’a, Federasyon üyelerine, Federasyon teşkilatının üyelerine hakaret edilmesi
c) Çıkarma cezası verilebilecek fiiller şunlardır:
i) Federasyon’daki veya Federasyon iştiraklerindeki görevini veya üyelik sıfatını kötüye kullanmak suretiyle, niteliği ne olursa olsun, kendisine ve/veya bu yolla başkasına menfaat temin edilmesi
ii) Federasyon’a kasten maddi nitelikte zarar verilmesi
iii) Her ne suretle olursa olsun, kendisine tevdi olunan Federasyon’a ait para, para hükmündeki kıymetli evrak, senet veya sair malların, kendisinin veya başkasının yararına kullanılması, sarf edilmesi, satılması veya saklanması
iv) Basın ve yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle Federasyon’un kasten küçük düşürülmesi
v) Basın yayın yolu ile Federasyon üyelerinin, Federasyon teşkilatının üyelerinin manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz edilmesi, onurlarının kırılması veya alay konusu yapılması, sövülmesi, hakaret edilmesi
vi) Federasyon ile ilişkili olmak koşulu ile gerek Federasyon içinde gerek Federasyon dışında bir üyenin diğer bir üyeye fiili saldırıda bulunması
vii) Federasyon amacına aykırı hareket, söz ve davranışlarda bulunma
viii) Toplum nezdinde “yüz kızartıcı” tavır ve davranışlar içinde olmak ya da bu yönde ün kazanmış olmak.
d. Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
1) Yönetim Kurulu, Federasyon’un tüm organlarıyla birim ve yöneticilerine, üye ve gönüllülerine vizyon üreten, ufuk çizen, hedefler koyan, esinleyici ve yön gösterici kuruludur.
2) Yönetim Kurulu, Genel Kurul’dan aldığı yetkiyle Federasyon’un en üst yönetim organıdır. Sonraki tüm birimler, Yönetim Kurulu’nun verdiği görev ve sorumlulukları, kendilerine belirlenen çalışma alanlarında en etkin şekilde yerine getirirler.
3) Yönetim Kurulu özellikle şu işlerin etkin yürütülmesini sağlar:
a) Federasyon’un temel misyonu, temel amaçları ve vizyonunun gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak,
b) Federasyon’un bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtlarını yürütmek,
c) İş ve işlemlerin bir plana göre yürütülmesini sağlamak üzere politika ve tutum belgeleri, stratejik plan, eylem planları, uygulama planları, faaliyet veya hizmet programları, müfredat, model, materyal hazırlatmak,
d) Genel Kurul’u olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,
e) Federasyon’un çalışmalarına ilişkin Genel Kurul’da alınan kararları yürütmek,
f) Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar ve alt yapılar kurmak veya kaldırmak
g) Federasyon işlerini yürütmek üzere, Federasyon üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
h) Tüzüğün uygulanması için gerekli görülen hususlarda ya da Federasyon iç işleyişine ve kuracağı komisyon ve kurulların işleyişine ilişkin yönergeler ile yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,
i) Federasyon adına dava açmaya karar ve yetki vermek, açılacak davada ehil olmak, j) Kanunlardan, tüzüklerden, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve Genel Kurul kararlarından doğan başka her türlü çalışmaları yapmak,
k) Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açmak ve kapatmak,
l) Federasyon’un platform oluşturmasına, var olan platformlara katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,
m) Genel İdare Komisyonu üyelerini seçmek,
n) Kurul üye sayısının üçte iki çoğunluk kararıyla döner sermayeli işletmeler ile iktisadi işletmeler kurmak, taşınır ve taşınmaz mal almak veya satmak,
o) Federasyon’un amaçlarını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilindeki her türlü kararı almak,
ö) Yasa ve yönetmelikler gereği verilen ve Tüzükten doğan yetkileri kullanmak.
e. Genel Başkan’ın Görev ve Yetkileri
1) Genel Başkan, Yönetim Kurulu adına Federasyon’u temsil eder. Yönetim Kurulu ve Genel İdare Komisyonu’na başkanlık eder.
2) Federasyon’un faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütür.
3) Genel Başkan, ayrıca Federasyon’un her türlü iş ve işlemlerinden birinci derecede Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte sorumludur.
4) Genel Başkan, Federasyon’un amaçları doğrultusunda her türlü beyan, demeç, açıklama, basın toplantısı yapmaya yetkilidir.
5) Federasyon’un sözcüsü Genel Başkan’dır. Genel Başkan dışında kimin sözcü olacağına ya da demeç vereceğine Yönetim Kurulu’nda karar verilir.
6) Genel Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinden gerekli gördüğü kadar genel başkan yardımcısı belirleyebilir. Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkan’ın verdiği görevleri yerine getirir, bu görevlerin ifasında görevi ile sınırlı olarak Genel Başkan’ın yetkilerini kullanır. Genel Başkan’ın yokluğunda Genel Başkan’ın görevlendireceği Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan’ın görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.
7) Genel Merkez destek birimlerini, yan kurulların kurulmasını ve adaylarını, Yönetim Kurulu’na teklif eder, gerekli gördüğünde bu kurullara başkanlık eder.
8) Federasyon’un amaç ve hedefleriyle verilen görevleri gerçekleştirmek için harcamalar yapar, gerektiğinde bu yetkisini satın alma talimatı veya Yönetim Kurulu’nca belirlenen oranlarda Başkan vekillerine devredebilir.
9) Federasyon’da çalışan personelin seçimini yapar, istihdamına karar verir.
10) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapar.
f. Genel İdare Komisyonu’nun Görev ve Yetkileri
1) Genel İdare Komisyonu, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygular, uygulatır ve verilen görevleri yapan icrai en üst organdır.
2) Genel İdare Komisyonu, Federasyon’un tüm birimleri ve üyeleri için tavsiye kararları alır.
3) Çekilmiş sayılma veya istifa etme gibi nedenlerle boşalan Genel İdare Komisyonu üyelerinin yerine, Genel Başkan’ın önerisiyle Yönetim Kurulu, yeni bir üye belirler.
4) Genel İdare Komisyonu, karar almak suretiyle gerekli gördüğü aralıklarla olağan; Genel Başkan’ın ya da üç üyenin çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.
5) Genel İdare Komisyonu, asıl üyelerinin salt çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
6) Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan Genel İdare Komisyonu üyesi, Genel İdare Komisyonu üyeliğinden çekilmiş sayılır.
g. Genel Merkez Yardımcı Birimlerinin Görev ve Yetkileri
1) Genel Başkan’ın teklifi ve Yönetim Kurulu üyelerinin onayı ile uzmanlar kurulu, danışma kurulu, çalışma grubu vb.nin nasıl çalışacağını, görev ve yetkilerinin ne olacağını belirleyen kurul oluşum ve çalışma yönergesi, hazırlanarak belirlenir. Yönetim Kurulu’nca onaylanan oluşum ve çalışma yönergesi, yasalar ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak yürütülür. Oluşturulan kurullar, çalışma grupları vb.nin görev süresi, en fazla bu kurulları oluşturan Yönetim Kurulu’nun görev süresi kadardır. Aldıkları kararlar bağlayıcı değil, tavsiye niteliğindedir.
2) Uzmanlık ve yetkinliklere sahip danışmanlar Genel Başkan’ın imzalayacağı bir protokole uygun olarak çalışırlar. Bu protokolde iş ve görev tanımı, anlaşma süresi ve ödenecek ücretler belli edilir. Üstlendikleri görevleri yasalar ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak yürütürler. Aldıkları kararlar bağlayıcı değil tavsiye niteliğindedir.
3) Merkezi koordinasyon gerektiren kadın, genç, öğrenci, engelli, iş insanı ve esnafa yönelik çalışmaları ve yardımlaşma organizasyonlarını koordine etmek ve bu dallarda faaliyet yürütmek üzere, Federasyon Yönetim Kurulu ve tüm üyeler adına görev yapmak üzere Genel Merkez yardımcı organı statüsü verilen üye dernekler; tam bir anlayış, yönetim ve koordinasyon birliği içinde çalışmakla yükümlü olurlar. Bu alanlardaki faaliyetlerde tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalışmaları beklenir. h. Genel Sekreter’in Görev ve Yetkileri
1) Genel Sekreter yasalar, Federasyon tüzüğü ve Yönetim Kurulu’nun kararları çerçevesinde Federasyon’un organlarının yönetilmesini, hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevli idari yöneticidir.
2) Federasyon’un ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Genel Sekreter kadrosunda görev yapan kişi, Federasyon’un ücretli ve sözleşmeli personelidir.
3) Genel Sekreter, Federasyon’un idari örgütlenmesini ve üye dernekler ile ilişkilerini ve eşgüdümünü sağlar.
4) Genel Sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
5) Genel Sekreter, Federasyon’un her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon Başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar,
b) Federasyon’un harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin imzasının yanı sıra Genel Sekreter’in imzasının da bulunması zorunludur,
c) Federasyon’un taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar,
d) Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Ancak Yönetim Kurulu’nda oy hakkı yoktur. Kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yürütür,
e) Genel İdare Komisyonu toplantılarına katılır. Genel İdare Komisyonu’nda oy hakkı vardır. Kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yürütür,
f) Federasyon adına yurt içi ve yurt dışı her türlü yazışmaları yapar ve işleri takip eder.
g) Federasyon adına üst birliklerin, uluslararası kuruluş ve kurulların toplantılarına katılır,
h) Dışarıdan alınan hizmetler konusunda belirli periyotlarla Başkan’a bilgi sunar,
i) Haftalık ve aylık mali durum tablolarını Başkan’a sunar ve bütçe takibini yapar,
j) Yönetim ve iletişim stratejileri ile ilgili Genel Başkan’la istişareler yaparak görevlerini yerine getirir,
k) Medya takip raporlarını Genel Başkan’a sunar ve medyadan gelen talepleri Basın Sözcüsü olarak atanan kişiye iletir,
l) Hukuk davaları ile ilgili gerekli bilgi ve dokümanları toplayarak Genel Başkan’a ve ilgili birimlere iletir, takip eder, sonuçlandırır.
m) Tesisler ve altyapı projeleri ile ilgili resmî kurumlar ve alakalı dernekler ve temsilcilikler ile birlikte çalışma yapar,
n) Uluslararası organizasyonlarda genel koordinasyonu sağlar ve tüm birimlerin uyumlu çalışması için gerekli iletişimi sağlar,
o) Gelirlerin toplanması ve harcamaların yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütür ya da yürütülmesini sağlar. i. Genel Merkez Yönetim ve Koordinasyon Birimlerinin Görev ve Yetkileri
1) Federasyon’un idari birimi; Genel Sekreter, diğer idari ve teknik personelden oluşur.
2) İdari birim, Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Federasyon’un hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.
3) Genel Sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlu amiridir. Temsilcilikler
Madde 5- 1. Temsilcilikler
1) Temsilci Üye; bir bölge ya da şehirde Federasyon’u temsil etme yetkisi verilmiş dernektir. Bölge ya da şehirdeki üyeler arası koordinasyonu, genel merkezden gelen talepleri yetkinlikle, en uygun biçimde yerine getiren, koordinasyon ve iş birliği sağlayan üye kuruluştur.
2) Temsilci Görevli; Federasyon faaliyetlerinin ve ilişkilerinin yürütülebilmesi için, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan; bir kurum ya da kuruluş nezdinde, bir ülke, bölge ya da şehirde Federasyon’u temsil etmek vb. amaçla görev verilmiş kişilerdir.
3) Temsilci görevliler, Genel Kurullarda temsil edilmezler. Ancak Genel İdare Komisyonu üyesidirler.
4) Temsilci üyeler temsilcilik açamazlar, Federasyon adına temsilci görevlendiremezler.
5) Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla Temsilci olarak görevlendirilen üye veya üyeler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine ve Kurum/Kuruluş başkanlığına ve ilgili birimlerine yazılı olarak bildirilir.
1. Temsilciler, Federasyon üyeleri arasından veya dışarıdan kişi/kişiler veya tüzel kişilik de olabilir.
2. Temsilcilik Kurulması ve Görev Süresi
1) Yurt içinde ve yurt dışında, il ya da ilçelere Yönetim Kurulu kararı ile Temsilcilik açılabilir.
2) Yönetim Kurulu, yurt içinde ve yurt dışında gerek gördüğü kurum ve kuruluşlara görevli Federasyon Temsilcisi atayabilir. Bu kurum ve kuruluşlarla tüm ilişkileri ve birlikte yapılacak iş ve faaliyetleri bu temsilci eliyle yürütür. Federasyon Genel Başkanı eliyle; Temsilci ile yürütülecek iş ve işlemler ile özlük haklarını belirleyen bir protokolü hazırlayarak imza etmek, Yönetim Kurulu’nun yetki ve görev alanındadır.
3) Temsilciliğin süresi, Temsilcileri seçen Yönetim Kurulu’nun faaliyet dönemi kadardır. Her yeni seçilen Yönetim Kurulu, iki ay içinde mevcut Temsilciliklerin devam etmesine karar vermez ise Temsilcilikler kendiliğinden sona erer. Federasyon’a Üyelik
Madde 6- 1. Federasyon’a Başvuru ve Üyelik Koşulları
Federasyon’un üyesi, benzer amaç ve hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlayan derneklerdir. Dernekler için üyelik başvuru koşulları, üyelik koşulları, giriş ödentisi ve üyelik aidatları, başvuru kabul, üyelikten çıkma ya da çıkarılma ile ilgili hükümler aşağıdaki gibidir: a. Federasyon’a Başvuru Koşulları Federasyon’a üyelik için başvuracak dernekler şu yeterliğe sahip olmalıdır:
1) Federasyon’un ve Federasyon’a üye diğer derneklerle kuruluş amaçlarına benzer,
2) Tüzel kişiliği kazanmış,
3) Federasyon gelirlerine temel oluşturan aidat ve katkı paylarını ödeme gücüne sahip,
4) Fesihlerine karar verilmemiş veya fesihleri için herhangi bir çalışma başlamamış, kuruluş amaç ve şartlarını kaybetmemiş, acze düşmemiş, kendiliğinden dağılmış sayılmamış, kapatılmaları nedeniyle aleyhlerinde takibatta bulunulmamış veya valiliklerce faaliyetten alıkonulmamış, tasfiyeye girmemiş olmak.
b. Federasyon’a Üyelik Koşulları
1) Federasyon iç yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmiş,
2) Yönetim Kurulu kararıyla Federasyon’a katılma kararı almış, katılım belgesi düzenlemiş,
3) Federasyon tüzüğü uyarınca üyelik giriş ödentisi ve yıllık üyelik aidatlarını peşinen ödemiş Dernekler, Yönetim Kurulu kararıyla Federasyon’a üye olarak kabul edebilir.
c. Üyelik Giriş Ödentisi ve Üye Aidatı
1) Üyelik Giriş Ödentisi Federasyon’a üye olmak isteyenlerin tek defalık olmak üzere derneğin üyelik başvurusu sırasında yapacağı ödemedir. Üyelik giriş ödentisinin miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.
2) Üye Aidatı Federasyon’a üye derneklerin Federasyon genel bütçesinin oluşturulabilmesi için her takvim yılı için yapacakları üyelik aidatı ödemesidir. Üye aidatı miktarı, Genel Kurul tarafından belirlenir.
3) Genel Bütçeye Katılım Payı Ödentisi Federasyon’a üye derneklerin; Federasyon’un belirlenen hedefleri gerçekleştirebilmesini sağlayacak genel bütçenin oluşturulabilmesi için Yönetim Kurulu’nca belirlenecek miktara ve plana göre o takvim yılı için yapacakları genel bütçe katkısıdır. Genel Bütçe katkı miktarı, üye dernek başına 1.000 (bin) Türk Lirası’dır.
2. Federasyon’a Katılma, Çıkma, Çıkarılma a. Üyeliğe Başvuru ve Kabul
1) Üyelik, Federasyon’a katılmak için mevcut yasaların öngördüğü koşulları taşıyan ve yasal formaliteleri yerine getiren dernek amaçları arasında “sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler, eğitim, araştırma, tanıtım, spor, yarışma, sosyal hizmet, yardımlaşma ve dayanışma alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet göstermek” de olan derneklerin, üyelik için yapacağı müracaatın, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi ile gerçekleşir.
2) Federasyon tüzüğünü kabul eden dernekler aşağıdaki belgeleri hazırlayarak üyelik için başvururlar. Başvuruda bulunacak olan derneklerin kuruluş tarihi itibariyle ilk olağan Genel Kurulu’nu yapmış olması ve Genel Kurul sonuç bildirimlerinin onaylı suretlerini göndermeleri gerekir.
3) Aşağıda sıralanan evrakların Federasyon Yönetim Kurulu’na bildirilmesi ile başvuru gerçekleşir.
a) Dernek Genel Kurulu’nun Yönetim Kurulu’na vermiş olduğu yetkiye binaen; alınmış federasyonuna üye olma kararı örneği,
b) Onaylanmış dernek tüzüğü,
c) Dernek çalışmalarının özetlendiği rapor,
d) Üyelik giriş ödentisi makbuzu,
e) Üye sayıları
4) Federasyon Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibi derneğe yazılı olarak bildirir. Üyeliğin kabulü halinde başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan deftere üye olarak kaydedilir. Üyeliğin reddi halinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir. Başvurunun kabul edilmemesi durumunda başvuru yapan derneğin Federasyon’a yaptığı ödenti ya da pay varsa geri iade edilir.
5) Üyelik başvurusunun Yönetim Kurulu’nca reddi kararına karşı itiraz hakkı ilk Genel Kurul’da değerlendirilir.
b. Üyelikten Çıkma
1) Hiçbir üye dernek, Federasyon’da üye kalmaya zorlanamaz. Üye dernekler kendi Genel Kurullarında karar almak ve bu kararı Federasyon yönetimine yazılı olarak bildirmek şartıyla istedikleri zaman Federasyon üyeliğinden ayrılabilirler.
2) Federasyon’a yazılı olarak bildirim yaparak üyelikten çıkan veya çıkartılan üye dernek, Federasyon’a olan borçlarını tamamen ve defaten ödemek zorundadır.
3) Federasyon’dan ayrılan dernek, Federasyon’un sahibi olduğu varlıklarla ilgili her türlü maddi ve ayni haklarından vazgeçmiş sayılır. Bu konularda hiçbir hak talebinde bulunamaz.
4) Üye derneğin feshedilmesi, yetkili mercilerce kapatılması veya herhangi bir şekilde tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda Federasyon üyeliği otomatik olarak düşer. Bu durumda yukarıda yer alan (3) bendindeki şartlar geçerlidir.
5) Kendi arzusuyla Federasyon’dan ayrılan dernek, tekrar üye olmak istediği takdirde gerekli işlemleri yeniden tekrarlamak zorundadır. Derneğin ikinci kez ayrılması durumunda yeniden müracaatı kesinlikle kabul edilmez.
c. Üyelikten Çıkarılma
1) Kurucu üyeler ve diğer üyeler Genel Kurul kararıyla üyelikten çıkarılabilir.
2) Federasyon üyeliğinden çıkarılmak istenen üyelere ilişkin aşağıdaki hususlardan birinin tespit edilmiş olması ve tespit edilen bu hususların bir dayanağının bulunması şarttır.
a) Federasyon’a üye olduktan sonra Federasyon’un amaçlarına aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunmak,
b) Federasyon tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmiş olmak. Bu durumda bulunan üye dernek, üyelikten çıkarılır; dernek temsilcisi de temsilcilik görevinden el çektirilir,
c) Üyelik giriş ödentisini, yıllık üyelik aidatını; Genel Kurul ya da Yönetim Kurulu kararıyla tüm üyeler için alınmış katılım paylarının veya mali yükümlülük kararlarının ödeme planı ve şartlarını belirleyen karar çerçevesinde belirlenen süre içerisinde yerine getirmemiş olmak ve Yönetim Kurulu tarafından iki kez yazılı olarak ihtar edilmesine rağmen ödememekte ısrar etmek,
3) Üye, Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarıldığı tarihin bulunduğu ayın sonuna kadar işleyen yıllık katılım payını, üyelik aidatlarını ve mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
4) Yönetim Kurulu tarafından delegenin üyelikten çıkarılmasına gerek kalmaksızın temsilci delege, delege ya da temsilci kişinin uygun olmayan davranışından ötürü görevinden uzaklaştırılması durumunda, yerine üye dernek tarafından yeniden bir delege belirlenir.
d. Üyeliğin Düşmesi
1) Üye dernek, yasal nedenlerden dolayı mahkeme kararı ile kapatılırsa, mahkeme kararı kesinleştiği zaman üyeliği kendiliğinden düşer. Federasyon Yönetim Kurulu, dernek üyeliğinin kendiliğinden düşmesini bir karar alarak belirler.
2) Federasyon üyeliğinden kendiliğinden ayrılan, üyelikten çıkarılan veya üyeliği düşen dernekler, Federasyon’dan maddi veya manevi hiçbir hak talep edemezler. Bu durumdaki bir dernek, ayrıldığı ya da çıkarıldığı tarihin bulunduğu ayın sonuna kadar işleyen yıllık katılım payını, üyelik aidatlarını ve mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
Üye Derneklerin Hak ve Yükümlülükleri
Madde 7- 1. Üyelerin Hakları
1) Hiçbir dernek, Federasyon’a üye olmaya ya da üye kalmaya zorlanamaz. Her üye derneğin Federasyon üyeliğinden ayrılma hakkı vardır.
2) Federasyon üyesi olan her dernek, eşit haklara sahiptir.
3) Her bir Federasyon delegesinin bir oy hakkı vardır.
4) Federasyon Genel Kurul’una katılacak delegelerin isimleri, üye derneklerin yetkili organlarınca belirlenir. Delegeler, oylarını bizzat kullanmak zorundadır.
5) Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
6) Dernek Başkanları yılda en az bir kez toplanan “Genel İdare Komisyonu”nun üyesidir. Bu yolla Genel Merkez yönetimine bizzat katılırlar.
2. Üyelerin Yükümlülükleri Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:
1) Üye dernekler, Federasyon tüzüğünde belirtilen kurallara tam olarak uymak zorundadır.
2) Üye dernekler; Federasyon Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu tarafından alınacak kararları tam olarak uygulamakla yükümlüdür. Dernekler kendi faaliyetlerinde bağımsızdır.
3) Üye dernekler, Federasyon Genel Kurulu tarafından belirlenen giriş ödentisini, yıllık aidatları ve Federasyon Yönetim Kurulu’nca karara bağlanmış genel bütçe katılım payını muntazaman ödemek zorundadır.
4) Üye dernekler, kendi Genel Kurul toplantılarını Federasyon Genel Kurul toplantısından önce yapmış ve Federasyon delegelerini seçmiş olmak zorundadır.
5) Üye derneklerin Federasyon delegelerinin delegelikleri, bağlı oldukları dernekten yenileri bildirilinceye kadar devam eder.
6) Üye dernekler, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ortak çalışma kurullarına katılabilir.
7) Üye dernekler, düzenledikleri toplantılar ve diğer çalışmalar konusunda Federasyon’a devamlı bilgi vermelidir.
8) Üye dernekler, Federasyon’un geliştirdiği ya da uygulamaya koyduğu ve yazılı olarak yayınladığı çalışma tarz, yöntem ve standartlarına uymak zorundadır.
9) Üye dernekler, Genel Merkez tarafından hazırlatılıp Yönetim Kurulu’nda kabul edilerek yayımlanan stratejik planlar, eylem planları, programlar, politika belgeleri, yönetmelik ve yönergeleri etkin bir şekilde uygulamak zorundadır. Uygulamada birlik ve etkinlik ile başarı sağlanabilmesi için daha fazla bilgi, brief, eğitim alma ihtiyaçları varsa genel sekreterlikten talep etmeleri ve almaları ya da ilgililerine vermeleri gerekliyse bunu yapmaları beklenir.
10) Üye derneklerin Yönetim Kurulu ya da Genel İdare Komisyonu tarafından belirlenmiş ilişki, iletişim, tanıtım, politika, söylem ve önceliklere tam uyum göstermeleri ve bu hususta ilgililerini yönlendirmeleri gerekir.
11) Üye derneklerin sekretaryaları Federasyon sekretaryasının uzantısıdır. Üye derneklerin sekretaryaları, Federasyon Genel Sekreterliğinin parçasıdır. Dernek genel sekreterliği ve yönetim birimlerinin; Federasyon genel sekreteri ve genel merkez yönetim ve koordinasyon birimleri, genel merkez yardımcı organları ile tam bir yönetim bütünlüğü, anlayış birliği ve uyum içinde çalışmaları beklenir.
12) Genel Merkezin yardımcı organları statüsündeki üye dernekler ile delegeler tam bir anlayış, yönetim ve koordinasyon birliği içinde çalışmakla yükümlüdür. Bu alanlarda kendi başlarına ayrı faaliyet yürütemez, birim kuramazlar. Bu alanlardaki çalışmalarda tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalışmak zorundadırlar.
İş Birliği, Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler
Madde 8- 1. Federasyon’un İş Birliği İlkeleri, Platformlara Katılma
1) Yönetim Kurulu’nun oluruna göre Temsilcilikler yurt içinde ve yurt dışında; amaçları ile ilgisi bulunan diğer federasyon, vakıf, dernek, sendika, baro ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilir, var olan platformlara katılabilir, bunlardan ayrılabilir.
2) Federasyon, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla proje ortaklığı veya iş birliği yapabilir. Bu tür çalışma ile bu çalışmanın Genel Merkez veya üye derneklerden hangisi tarafından yürütüleceğine Yönetim Kurulu karar verir. 2. Üst Kuruluşlara Üyelik Federasyon, Genel Kurul kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki konfederasyonlara üye olabilir veya üyelikten ayrılabilir.
3. Kurum ve Kuruluşlarda Temsil ve Görevlendirme Federasyon adına bir başka kurum, kuruluş, dernek, federasyon ve konfederasyonda görev alan üyelerin Federasyon’daki görev sürelerinin sona ermesi halinde, Federasyon’u temsilen katıldığı kurum ve kuruluşlardaki görevleri de son bulur, yerine yeni bir delege bildirilir.
Mali Yönetim
Madde 9- 1. Bütçe a. Federasyon’un Bütçesi
1) Federasyon’un bütçesi, Yönetim Kurulu tarafından her bir mali yıla göre ve üç yıl için düzenlenerek Genel Kurul’un onayından sonra uygulamaya konulur. Federasyon’un mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.
2) Bütçede; Federasyon’un her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak ödenekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösterilir.
3) Federasyon Başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya yetkilidir. Federasyon Başkanı, bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydıyla ve Yönetim Kurulu kararıyla genel başkan vekiline, genel başkan yardımcılarına veya genel sekretere devredebilir.
4) Ödeme evrakında başkan, yetki verdiği başkan vekili ya da başkan yardımcısı imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.
b. Federasyon’un Gelirleri Federasyon’un gelirleri şunlardır:
1) Üye derneklerin bütçesinden aktarılacak kaynak
2) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar
3) Kurs, seminer vb. eğitimlerden elde edilecek gelirler
4) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri
5) Sponsorluk/hibe gelirleri
6) Kira ve işletme gelirleri
7) Yardım ve bağışlar
8) Diğer gelirler.
c. Federasyon’un Giderleri
1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar. Tüzük ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Tüzük hükümleri çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.
2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır:
a) Bu tüzükte belirtilen Federasyon’un ve Yönetim Kurulu’nun görevleri çerçevesinde zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyon’un ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyon’un gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet kuralları kapsamında orantılı olmak.
d) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malı bütçe esasları dâhilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, bağış kabulüne ve nakitlerini Yönetim Kurulu’nun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.
2. Muhasebe ve Raporlama Sistemi
a) Federasyon’da tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre kayıt tutulur.
b) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur.
c) Hesaplar, takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali Genel Kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış olması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.
d) Federasyon muhasebe kayıtları, Genel Sekreterlikte oluşturulacak bir merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Sekreterlikçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Federasyon muhasebe servisinin bu merkezle iş birliği içinde çalışması zorunludur.
e) Federasyon, Genel Sekreteri eliyle muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi alanında eğitmekle yükümlüdür.
a. Federasyon’un Tutacağı Defterler Federasyon aşağıdaki defterleri tutar:
1) Üye kayıt defteri: Federasyon’a girenlerin kimlikleri, Federasyon’a giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları, giriş aidatları bu deftere yazılır.
2) Karar defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır. Kararların altı, Genel Başkan ve üyelerce imzalanır.
3) Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numara sırası ile bu deftere kayıt olunur. Gelen evrakın asılları, giden evrakın kopyaları, dosyalarında saklanır.
4) Gelir ve gider defteri: Federasyon namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
5) Demirbaş defteri: Federasyon’a ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
6) Alındı belgesi kayıt defteri: Yönetim Kurulu’nca seçilecek Sayman üyeye zimmetlendirilen alındı belgeleri, bu üye tarafından numarası en küçük olandan başlamak üzere alt alta yazılmak suretiyle kayıt olunur.
7) Bu defterlerin işleme konulmadan önce noterden veya İl Dernekler Müdürlüğünden tasdik ettirilmesi zorunludur. Dernekler yönetmeliğinin 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. maddelerine göre defter tutulur.
b. Gelirler Federasyon’un gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:
1) Üye aidatı: Üyelerden, Genel Kurul tarafından belirlenen aidat alınır, bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.
2) Üye dernek ödentisi: Federasyon Genel Merkezinin giderlerini karşılamak üzere üye dernekler tarafından tahsil edilen üye aidatlarının yüzde 10’u, altı ayda bir Genel Merkeze gönderilir.
3) Gerçek ve tüzel kişilerin Tüzüğe uygun olarak kendi isteği ile Federasyon’a yaptıkları bağış ve yardımlar,
4) Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, fuar-kermes, gezi ve organizasyon, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5) Federasyon’un mal varlığından elde edilen gelirler,
6) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7) Federasyon’un, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8) Diğer gelirler.
c. Borç Yükleyen İşler Federasyon’a borç yükleyen tüm işlemler ile Yönetim Kurulu’nun kararıyla belirlenen miktarı aşan tüm harcamalar, Genel Başkan ile birlikte Genel Muhasibin; diğer harcamalar ise Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı veya Genel Muhasibin; Başkan Yardımcısı veya Muhasip üyenin tek imzasıyla yapılabilir.
d. Federasyon Borçlanma Usulleri Federasyon, amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma mal ve hizmet alımları için olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyon’un gelir kaynaklarının yüzde 50’sini aşamaz.
e. Federasyon Gelir ve Giderlerinde Usul
1) Federasyon gelirleri, alındı belgesi ile toplanır. Giderler, harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi 5 (beş) yıldır. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Düzenlenmiş yetki belgesinin bir sureti Mahalli Mülki Amirliğine gönderilir. Federasyon tarafından bastırılacak olan alındı belgesinin başlangıç ve bitiş numaralarının alınan kararlarda belirtilmesi şarttır. A serisinden 000001 sıra numarasından başlayarak devam eder.
2) Federasyon adına gelir toplamakla görevli kişiler tahsil ettikleri paraları 30 gün içinde Federasyon’un bankadaki hesabına yatırır veya bankalar vasıtasıyla gönderir.
3) Federasyon’un bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın birlikte bulunması şarttır.
Federasyon’un İç Denetim Şekilleri
Madde 10- 1) Federasyon’un iç denetimi; Dernekler Yasası ve Federasyon Tüzüğüne göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Federasyon’un amacını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş üyelerin arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilebilmesi için Denetleme Kurulu’nun incelemesine açık olmak ve Genel Kurul’dan geçirilmek üzere yönetmelik ve yönergeler çıkarılabilir.
2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyon’un Genel Kurulu ve Denetim Kurulu’nca; Genel Sekreterlikçe yapılan her türlü harcamanın amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Başkan tarafından yapılır.
Genel Hükümler
Madde 11- 1. Fesih ve Tasfiyeye İlişkin Hükümler
a. Feshe İlişkin Hükümler
1) Genel Kurul, Federasyon’un feshine karar verebilir.
2) Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için, toplantıya katılma ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin tamamının üçte ikisinin bulunması gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan delege sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl üyelerinin toplamının tam sayısının iki katından az olamaz.
3) Fesih kararının alınabilmesi için toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının üçte ikisinin bu yönde olması şarttır. Fesih kararı oylaması, açık olarak yapılır.
b. Fesih Sonunda Malların Tasfiyesi Federasyon’un feshine karar veren Genel Kurul, Federasyon mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, Federasyon mallarını, alacak ve borçlarını saptar. Alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe karar veren Genel Kurul, malların hangi kuruluşa devredileceğine karar verir. Tasfiye Kurulu, Federasyonlar mevzuatından doğan usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.
2. Oylamaya İlişkin Genel Hüküm Bu Tüzükte başkaca hüküm bulunmadığı hallerde, Federasyon’un bütün organları salt çoğunlukla toplanır; kararlar, katılanların salt çoğunluğuyla alınır.
3. Görev Yapma Yasağı Bir Federasyon delegesi, ancak üst üste üç dönem Genel Başkan olarak görev yapar. Bir dönem, iki Olağan Genel Kurul aralığını kapsar. Delegeler, hiçbir şekilde üst üste üç dönemden fazla Genel Başkanlık görevine seçilemez.
4. Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği Tüzük değişikliği, Federasyon Yönetim Kurulu üyelerinin gerekçeli teklifleri ve delegelerin 1/10’unun teklifleri üzerine yapılır. Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi, Genel Kurul’undur. Ancak tüzük değişikliğinin gerçekleştirilmesi için ilk toplantıda 2/3 toplantı yeter sayısı aranır ve Genel Kurul’a katılan üyelerin üçte ikisinin, tüzüğün değiştirilmesi lehinde oy kullanması şarttır. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul gündemine konulmak ve değişiklik önerileri Genel Kurul’dan en az 15 gün önce yazılı olarak üyelere bildirilmek şartıyla, tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün oyudur. 5. Kararlara Karşı İtiraz 1) Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. 2) Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.
3) Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.
6. Federasyon’un Yardım Alamayacağı Kuruluşlar Federasyon, siyasi partilerden, herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.
7. Hüküm Eksikliği Federasyon tüzüğünde hüküm eksikliği bulunması halinde, yönetmelik hükümleri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun’un hükümleri uygulanır.
8. Yönetmelik Bu ana tüzüğün uygulanması, Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak ve Genel Kurul’ca onaylanacak Federasyonu Yönetmeliği ile yapılır.
9. Yürürlük Federasyonu Tüzüğü, yasada öngörülen tarihte yürürlüğe girer.
Geçici Madde
Madde 12- Federasyon kurma sürecinde resmî kurum ve kuruluşlarda Federasyon’u temsil etmeye, işlemleri yürütmeye, aşağıdaki isimler yetkili kılınmıştır.

Yeni Haberler

İlgili Haberler

Image
Arabic English Turkish